People

 

Lab members
me Sergey Berezin
me Dmitry Voitsekhovskiy
me Eugene Nourminsky
me Nikita Skoblov
me Dmitry Grechka
dk Dmitry Kats
dk Elena Pochernina
Alexander Novikov
2015-10-23 15.15.34Left to right:
Andrey Vlasov, Andrey Ivanov, Svetlana Kostyukova,
Elena Pochernina, Stanislav Budzinskiy, Anastasia Kiseleva

 

Former members
me Nataliya Stepanova
me Michail Kalygin
me Inna Zelenina